www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

1.При кражба на МПС

При кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС преди кражбата.

В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.

Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, и от всички други документи, които му предоставяте.

Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.

Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица в оригинал, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).

Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.

2.При Пътнотранспортно произшествие, пожар или природно бедствие

В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си за събитието и запазете копие от уведомлението.

Ако нямате Каско застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, съберете непременно информация за застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.

При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ на тел.166 или тел.112 и да поискате да дойдат на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.

В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед.

Ако не успеете да се свържете със застрахователя си, попълнете двустранния констативен протокол и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го регистрирайте на тел.166

При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.

При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.

При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.

Никога не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако изиска допълнителен оглед на МПС.

3.При щета по Застраховка Домашно имущество

В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, буря, градушка,експлозия на съд под налягане, земетресение, кражба, вандализъм или удар от  ППС или летящо тяло, трябва да уведомите незабавно застрахователя си и съответния компетентен орган (противопожарна служба, или РУ на МВР).

Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).

Хубаво е да съхранявате документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.

Следете какво се описва в протокола за оглед и запазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.

4.При застраховка Помощ при пътуване

При злополука или внезапно заболяване в чужбина, винаги следвайте инструкциите на застрахователя и неговата асистанс компания относно лечебното заведение или медицинския специалист.Повечето застрахователни компанни работят с асистанс компания – обадете и се незабавно и следвайте стриктно инструкциите.

Изисквайте и съхранявайте пълна медицинска документация от събитието и от направените разходи за лечението Ви.

Съвети

СИС Брокерс съветва водачите на МПС:

Не оставяйте/ забравяйте ключовете, документите и панела на радиооборудването в МПС.
Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
При леко ПТП незабавно се обадете на КАТ на тел. 166 или на тел. 112 и поискайте посещение на място. В случай че КАТ откаже посещение на място, незабавно уведомете застрахователя, за да получите указания от него. В случай че не можете да се свържете със застрахователя, попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел. 166 или тел. 112. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни.
При тежко ПТП се обадете на КАТ на тел. 166 или на тел. 112. След като КАТ състави протокол, уведомете застрахователя в срок до 3 дни.
При кражба незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се намирате.Незабавно уведомете фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя.
При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя.
При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието.
Във всички случаи увреденото МПС се предоставя за оглед в ликвидационен център на застрахователя в срок до 3 дни.
Не отстранявайте повреди по МПС преди огледа!
В случай на щета вземете всички възможни мерки за ограничаване на нейния размер!
Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които ви искат информация при сключване на застрахователната полица или искайте съвет, когато не сте сигурни как да отговорите.

Необходими документи за завеждане на щети, които застрахованият или негов упълномощен представител трябва да представи:

Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;

Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;

Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение