www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

ИП София Интернешънъл Секюритиз АД е сред водещите небанкови финансови институции в България. Дружеството има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор, както и за финансова къща, издаден от Българска Народна Банка. Компанията е член на Българска Фондова Борса – София АД, на Централен Депозитар АД и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

ИП София Интернешънъл Секюритиз АД предлага посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на БФБ, така и на световните валутни и капиталови пазари
За над 10 години ИП София Интернешънъл Секюритиз АД спечели доверието на повече от 24 хиляди индивидуални и институционални клиенти.

Като водещ мениджър на някои от най-големите емисии на българския капиталов пазар, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД е затвърдил позицията си на стабилен и лоялен партньор.