www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

 

Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:

цялата строителна площадка;

извършваните по договор строително-монтажни работи;

материалите;

механизацията и оборудването;

гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.
Застрахователните компании осигуряват следните основни покрития:

„Всички рискове” – изплащат се обезщетения при унищожаване или повреда на застрахованото имущество;

покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.
Застраховката дава възможност за включване на следните допълнителни клаузи и рискове:

загуба или повреда в следствие на стачка, бунт или гражданско вълнение;

гаранционно обслужване на строителните работи;

допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;

вреди от земетресение;

повреда или унищожаване на имущество на склад извън строителната площадка;

повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;

иск на проектанта;

вибрации, отстраняване или отслабване на опората.