www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

1. Застраховка Туризъм в България

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта - индивидуална, семейна или групова.

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:
смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;

медицински разходи (включително разходи за болничен престой), но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;

разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение в резултат на злополука.

Покритието по полицата е валидно за територията на Р. Българ

2. Трудова злополука

Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука".

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните рискове:

смърт в резултат на трудова злополука;

трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;

временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

3. Злополука за спортисти
Обект на застраховане

Застраховката „Злополука на спортисти” е доброволна. Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, както и треньори и спортни съдии. Застраховката се сключва за всяко лице на възраст от 16 до 69 години, което се занимава активно със спорт. Застраховката може да бъде индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове).

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.
Покрити рискове

Основни рискове, които се покриват по полицата, са:

смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;

трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.
Допълнителни рискове

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

смърт вследствие битова злополука;

трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;

временна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;

временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;

медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;

медицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука;

дневни пари за болничен престой вследствие злополука, настъпила по време на състезание и тренировки.
Застрахователна премия

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася практикувания спорт.

4. Рискова застраховка Злополука

Застраховката е предназначена за физически лица (български и чуждестранни граждани), които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука”, “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”, „временна загуба на трудоспособност” и „действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар”.

Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Р. България.

5. Застраховка Злополука на учащи и персонал

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.
Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:

смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;

медицински разходи (включително разходи за болничен престой), но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;

разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение в резултат на злополука.

Покритието по полицата е валидно за територията на Р. България