www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

Този вид застраховане се регламентира както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове”, предлагани от различните застрахователни компании, така и с английските Institute Time Clauses Hulls — Time 1.11.95 г.
Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на техния строеж, изпитания и предимно при тяхната експлоатация.

Застрахователното покритие се избира от клиента и може да включва следните рискове:
каско пълна и/или частична загуба;

отговорност към трети лица;

обща авария и спасяване;

загуба на навло или дисбурсменти;

други.

Застраховка на летателни апарати
Обект на тази застраховка са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др.

Летателните апарати се застраховат срещу пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети.

Застрахователните покрития по тази застраховка са следните:

всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат;

извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване.
Като допълнително покритие по застраховката могат да се включат и рисковете, произтичащи от войни и стачки.

Застрахователната сума се определя на базата на договора за покупко-продажба или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.