www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Покритите рискове могат да бъдат:
•    Пожар
•    Експлозия
•    Природни бедствия
•    Авария
•    Пътно- транспортно произшествие
•    Злоумишлени действия на трети лица
•    Кражба или грабеж

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.
Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.
При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.
Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховка Каско автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система, а след издаване на полицата „Автокаско на МПС“ да бъде направен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви.

•    ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ НА АВТОКАСКО

Застраховката е валидна на територията на Р. България. За да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.
Застраховката в определени компании може да е валидна за Р.България и чужбина, (ЕС и държавите членки на МСЗК). В определени държави рискът Кражба е изключен (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово).
Обичайно застраховката Автокаско важи за територията на Република България. През последните години застрахователите предлагат безплатно покритие за чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с нас или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.

•    ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/к.с , брой врати и други негови технически характеристики.

•    КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТОКАСКО?

Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване и особено от Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие. Застраховката може да се плати в брой или по банков път, да се плати еднократно или на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи се прилага завишение. От цената ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания.
•    ПРИ СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:
-да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
-да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
-да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

•    ПРЕФЕРЕНЦИИ

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:
•    Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
•    Валидност на покритието за чужбина  без допълнително заплащане.
•    Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
•    Безплатен автоасистанс за чужбина;
•    Посещение на мобилна група при ПТП или щети на паркинг (оглед на място);
•    Заместващ автомобил;

•    ВАЖНИ СЪВЕТИ

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС
Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е закратко!
Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата;
Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени , забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.
Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.
При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

•    СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При пожар и кражба – уведомете писмено, в срок до 24 часа от узнаване на събитието застрахователя.
При кражба, когато МПС е маркирано, задължително  уведомете и фирмата, извършила маркирането, ако такова уведомяване е предвидено в договора Ви с нея;
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

при ПТП -  КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място

при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате

при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015

при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или 112
•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
Свидетелство за регистрация на МПС;
Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).

•   ПРЕМАХВАНЕ НА СТИКЕРИ ПО ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Съгласно приетите промени за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, обнародвани в Държавен вестник № 51/05.07.2011 г., считано от 05.10.2012г. е забранено поставянето на стикери, знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, указващи наличието на сключена застраховка Каско. Тези знаци се отнасят към т.нар пасивно маркиране на моторното превозно средство.

Всички стикери, указващи, че МПС е маркирано, както и периода на застраховката Каско трябва да бъдат отстранени. След тази дата лице, което управлява МПС с поставени стикери се наказва с глоба в размер 50 лв.

В обхвата на тази забрана НЕ попадат винетките, стикерите за годишен технически преглед и стикерите за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, рекламните надписи и/или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт.